اسامی هنرجویان مقام آور مجموعه ورزشی خرمشاد در مسابقات بین المللی کاراته بانوان(جام پایتخت)
Karateh

اسامی هنرجویان مقام آور مجموعه ورزشی خرمشاد در مسابقات بین المللی کاراته بانوان(جام پایتخت)

اسامی هنرجویان مقام آور مجموعه ورزشی خرمشاد در مسابقات بین المللی کاراته بانوان(جام پایتخت) مورخ ۹۸/۸/۲ :
۱.آوین حسن نژاد مقام دوم (رشته کومیته)
۲.عسل شهرامی مقام سوم (کومیته)
۳.ساغر نرقانی مقام سوم (کومیته)
۴.پانته آ مشیرنژاد مقام سوم (کومیته)