بیست و پنج درصد تخفیف برای شنای نیمه خصوصی و عمومی
تخفیف-بیست_و_پنج_درصد-شنا

بیست و پنج درصد تخفیف برای شنای نیمه خصوصی و عمومی

تا دهم آبان ماه فرصت دارید تا از تخفیف بیست و پنج درصدی شنای عمومی و نیمه خصوصی برخوردار شوید.