آغاز کلاس جودو

آغاز کلاس جودو

حمام علی قلی آقا در اصفهان بنا شده در سال ۱۱۲۵ هجری قمری