عکس دسته جمعی بازیکنان خرم شاد آکامی شطرنج ملی بعد از مسابقه  ((پنجشنبه ۹۶/۰۳/۱۸))

عکس دسته جمعی بازیکنان خرم شاد آکامی شطرنج ملی بعد از مسابقه ((پنجشنبه ۹۶/۰۳/۱۸))