چقدر ورزش کنیم ؟!

چقدر ورزش کنیم ؟!! اکـثر متخصصین عقیـده دارنـد کـه پیـاده روی، بـاغبــانی و سایر انواع فعالیتهای متوسط کلید حفظ سلامتی اسـت. یک تحقیق جدید نشان می دهد کـه افـراد نیاز…

ادامه خواندن چقدر ورزش کنیم ؟!