برنامه‌ی کلاس‌ها و سانس‌های پاییز و زمستان ۱۳۹۵
پاییز در پارک ناژوان اصفهان

برنامه‌ی کلاس‌ها و سانس‌های پاییز و زمستان ۱۳۹۵

خیزید و خزآرید که هنگام خزان است باد خنک از جانب خوارزم وزان است آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزان است گویی به مثل پیرهن رنگ‌رزان است…

ادامه خواندن برنامه‌ی کلاس‌ها و سانس‌های پاییز و زمستان ۱۳۹۵